Tillståndsbevis från IVO

Nyheter

Tillståndsbevis från IVO

  • Att bli och vara familjehem – en infoträff med Hemnovia 24:e maj kl. 18:00

Hemnovia bjuder in till digital infoträff med öppen dialog kring hur det är att bli och vara familjehem och jourhem.

Varmt välkomna är ni som går i tankarna om att öppna upp ert hem samt både nya och gamla familjehem. Under träffen kommer ni att träffa oss på Hemnovia och vi kommer bland annat att gå igenom utredningsprocessen, uppdraget, förväntningar och ekonomi med mera.

Anmälan sker genom att ni mejlar ert namn och mejladresser till familjehem@hemnovia.se.k78.itc.se senast 20 maj. Träffen sker via Teams den 24:e maj kl 18:00-19:00.
Vi ses!

 

  • Desinformationskampanj mot familjehemsvården i Sverige

Publicerad: 2022-03-16 kl. 18:10

Med anledning av att det just nu cirkulerar falska uppgifter om familjehemsvården publicerar Hemnovia idag ett förtydligande om vårt arbete och verksamhet.

Det bedrivs just nu en vilseledande kampanj mot familjehemsvården i Sverige, bland annat i sociala medier, som felaktigt påstår att familjehemsvården skulle vara att likställa med adoption och att det skulle finnas ukrainska barn i Sverige som väntar på att adopteras bort.
Socialtjänsten är den statliga myndighet i Sverige som ansvarar för bland annat placering av barn. Det är endast Socialtjänsten som kan ta beslut om ett barn ska placeras i familjehem och hur länge placeringen fortgår.

Vår verksamhet är att stödja socialtjänsten med familjehem som vi rekryterar, utreder och utbildar för att sedan presentera för socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för placerade barn. Vi är alltså inte en adoptionsbyrå och det är inte oss man ska vända sig till om man vill adoptera ett barn.

Har du frågor om adoption rekommenderar vi att du tar kontakt med MFoF som är statens kunskapsmyndighet för frågor om socialnämndernas familjerättsliga ärenden: https://mfof.se/

Funderar du på att bli familjehem eller har frågor om uppdragets karaktär rekommenderar vi att du läser på Socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/mininsats/vad-kan-jag-gora/familjehem/

Eller på vår hemsida under rubrikerna ”Om Oss” eller ”Bli familjehem”.

Du är också välkommen att ta kontakt med oss via: info@hemnovia.se.k78.itc.se


Disinformation campaign against family foster care in Sweden

Published: 2022-03-16 at 18:10

Due to the fact that false information about family foster care is currently circulating, Hemnovia publishes today a clarification about our work and aim of the mission.

There is currently a misleading campaign against family foster care in Sweden, including on social media, which incorrectly claims that family foster care would be equated with adoption and that there would be Ukrainian children in Sweden waiting to be adopted.

The social services are the state authority in Sweden that is responsible for, among other things, the placement of children. Only the Social Services can decide whether a child should be placed in a family home and how long the placement will continue.

Our work is to support the social services with family homes, which we recruit, investigate and train and then present to the social services, which have the ultimate responsibility for placed children. So we are not an adoption agency and it is not us you should turn to if you want to adopt a child.

If you have questions about adoption, we recommend that you contact MFoF, which is the state’s knowledge authority for questions about the social committees’ family law matters: https://mfof.se/

If you are considering becoming a family home or have questions about the nature of the assignment, we recommend that you read on the National Board of Health and Welfare’s website: https://www.socialstyrelsen.se/mininsats/vad-kan-jag-gora/familjehem/

Or on our website under the headings ”About Us” or ”Become a family home”.

You are also welcome to contact us via: info@hemnovia.se.k78.itc.se