Tillståndsbevis från IVO

För Uppdragsgivare

Tillståndsbevis från IVO

Våra familjehem

Våra familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden och har visat upp samtliga registerutdrag. Många har fler års erfarenhet av att vara familjehem och har tagit emot placeringar med bland annat missbruksproblematik, olika diagnoser, utåtagerande beteende samt ensamkommande. Även skyddsplaceringar och hedersproblematik är sådant som våra familjehem har erfarenhet av.

Det som förenar våra familjehem är att de vill öppna upp sina hem som en trygg plats för ett barn/ungdom och skapa en stabil miljö för dessa. Utgångspunkten är att alla aktörer inblandade tillsammans ska främja barnets/den unges utveckling. Detta ser vi görs främst genom att finnas till hands för våra familjehem och kontinuerligt följa upp, kartlägga samt handleda familjehemmen.

Våra familjehem har erfarenhet av bland annat:

 • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
 • Hedersproblematik
 • Skyddsplaceringar
 • Förälder med barn
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Ungdomar med kriminalitet och missbruk
 • Via vår jourtelefon kan socialtjänsten samt familjehemmet alltid komma i kontakt med oss dygnet runt, året runt.

Till er som uppdragsgivare tillhandahåller vi:

 • Utredda och djupintervjuade familjehem enligt Kälvestensmetoden som har genomgått vår grundutbildning samt Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”.
 • Inhämtade registerutdrag från Socialtjänstens socialregister, Polisens misstanke- och belastningsregister, Kronofogdens skuldregister samt Försäkringskassan.
 • Hög nåbarhet på telefon och mail och dygnet runt-jour av våra konsulenter
 • Kontinuerlig handledning till jour- och familjehem minst 1–4 gånger/månaden (mer vid behov).
 • Två familjehemskonsulenter kopplade till familjehemmet
 • En kontaktperson för barnet om socialtjänsten så önskar.
 • Månatliga rapporter gällande placeringsuppdrag efter uppdragsgivares önskemål och skriftliga sammanställningar baserade på BBIC.
 • Extern handledning och tillgång till psykolog, psykoterapeut och familjeterapeut vid behov.
 • Medverkan vid uppföljningsmöten i skolsammanhang och sjukvård
 • Medverkan och samarbete med barnens biologiska föräldrar och nätverk
 • Eftervård och utslussning, planeras efter varje individs speciella behov och uppdragsgivarens önskemål.